HANKE „ Sõtke jõe paisu ja silla (Sõtke/Veski ristumiskoht) rekonstrueerimise projekt “

HANKIJA: AS Sillamäe-Veevärk, Ranna 5 Sillamäe

KONTAKTISIK: Aimeli Laasik, aimeli[at]silveevark.ee, telefon +372 55 41 650

HANKE EESMÄRK: Sõtke jõe paisu ja silla (asukohaga Sõtke ja Veski tänava ristumiskoht, Sillamäe) rekonstrueerimise tööprojekti koostamine.

HANKE LÄHTEÜLESANNE:

 1. Sõtke jõe paisu ja silla (Sõtke/Veski ristumiskoht) rekonstrueerimise tööprojekt (edaspidi Projekt) peab vastama Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele ja normatiividele. Paisu asukoht on toodud ära Lisas 1, Paisu asukoht.

 2. Projekti koostamiseks on vajalik tutvuda nimetatud paisu olukorraga, hankida vajalikud tehnilised tingimused, load, kooskõlastused ja arvestada Lisas 2 toodud ekspertiisiga. Lisa 2, Ekspertiis.

 3. Projekteerimisel tuleb arvesse võtta ehtitamisele esitatavaid nõudeid sh kasutusotstarbest tulenevaid erinõudeid, asjakohaseid riskianalüüse jm ehitise kasutusega seonduvaid asjaolusid ning asukohaga seonduvaid avalik-õiguslikke kitsendusi.

 4. Töömahtude loend peab olema ära toodud vastavalt ehituskulude liigitamise eeskirjadele ning hinnanguline eelarve vastavalt töömahtude loendile.

 5. Projekt peab olema sellisel tehnilisel tasemel ja detailsusega, mis aitab minimaliseerida kahetimõistmisi ning ehitaja teab, mida peab ehitama ja tellija teab, mida peab saama. Projekti alusel peab olema võimalik paisu rekonstrueerida ja ehitamise nõuetele vastavust kontrollida.

 6. Projekt tuleb kooskõlastada kehtestatud korras nõutavate ametkondade ja asutustega (sh Sillamäe Linnavalitsus).

 7. Projekt tuleb koostada eesti keeles kolmes eksemplaris paberkandjal ja CD-l. Lisaks ühes eksemplaris vene keeles nii paberkandjal kui ka CD-l.

 

Hankija teeb Pakkuja(te)le ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanke lähteülesandes määratud tingimustele. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

EELDATAV MAKSUMUS: 15 000,00 eurot käibemaksuta.

TÖÖ TEOSTAMISE PLANEERITUD KESTVUS: 4 kuud.

NÕUDED PAKKUJALE:

 1. Pakkujal (ühispakkujal või alltöövõtjal) ei tohi olla maksuvõlglane. Hankija kontrollib Pakkuja maksuvõlgasid Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu. Hankija kõrvaldab menetlusest Pakkuja, kes pole võlgu kõrvaldanud 3. tööpäeva jooksul alates vastava teate saamisest.

 2. Pakkumus tuleb allkirjastada juhatuse liikme või volituse alusel määratud esindaja poolt. Hankija kontrollib juhatuse liikme staatust Äriregistri kaudu.

 3. Ühispakkumuse või alltöövõtjate kasutamise korral tuleb esitada vastav info koos kirjaliku kinnitusega.

 4. Pakkuja (ühispakkuja) peab enne hanke väljakuulutamist olema eelnevalt teostanud vähemalt ühe hankeobjektiga sarnase töö. Pakkuja esitab töö teostamise kohta teise lepingupartneri poolt väljastatud kinnituse koos kontaktandmetega.

 5. Pakkuja esitab projektijuhi CV, milles on ära toodud haridus (nõutud tehniline kõrgem, tuleb esitada diplomi koopia) ja töökogemus (nõutud erialane kogemus koos objekti äranäitamisega). Projektijuhi CV peab olema allkirjastatud projektijuhi enda poolt.

 6. Pakkuja peab esitama teostatava töö tehnilise kirjelduse koos planeeritava ajakavaga.

 7. Pakkuja peab esitama pakkumuse maksumuse täpsusega kaks kohta pärast koma. Pakkumuse maksumus peab sisaldama hanke eesmärki, lähteülesannet ja täitmisest tingituna võimalikke ettenägematuid kulutusi.

 

TAGASILÜKKAMINE: Hankija võib lükata tagasi kõik pakkumused, mis ületavad eeldatavat maksumust.

LÄBIRÄÄKIMISED: Hankija võib pidada läbirääkimisi tehnilise kirjelduse ja pakkumuse maksumuse üle. Kui pakkuja ettepaneku(te)le ei vastata, jääb jõusse esialgne tehniline kirjeldus ja/või maksumus.

PAKKUMUSTE HINDAMINE: Hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.

PAKKUMUSTE ESITAMINE: Pakkumused tuleb esitada e-postile: aimeli[at]silveevark.ee.

PAKKUMUSTE AVAMINE: 26.06.2019 kell 10:00